top of page
CURIOSITATS

Un notari notori

Curiositats de l’Arxiu Parroquial de Betxí

Antoni Meneu i Gaya

1 de març de 2024, a les 8:00:00

Signatura notarial de Jaume Constantí o Jacobi Constanti (en llatí).


Segurament el nom de Jaume Constantí no dirà res a la majoria dels lectors. Hem de fer notar, però, que ens trobem davant d’una personalitat importantíssima de la nostra història local i un notari que va estar present en els principals fets històrics de finals del segle XVI i principis del XVII. 


A més a més, és el primer notari del qual tenim constància en l’arxiu parroquial i, sens dubte, un dels qui més escrits ens hi ha deixat.


Gràcies a l’arxiu podem resseguir moments de la seua vida i així conéixer alguns dels fets en els quals va intervindre, com també aspectes de la seua vida i de la seua família.


En este article veurem una part de la seua biografia. No tenim la seua partida de naixement, ja que l’arxiu parroquial comença el 1573, quan ell ja havia nascut i  era notari.  En canvi,  sí que tenim l’acta de la seua defunció, que va ser el 10 de gener de 1617. L’acta explica que aquell dia  “fue enterrado Jayme Constantino notario y conseller de la Vila. Aviendo confessado muchas vezes y despues recibido por dos vezes el santissimo Sacramento y finalment el santo sacramento de la Extremauncion. Fue enterrado con asistencia de seis sacerdotes. Se dijo en su casa una lletania”. També s’anota que va ser soterrat dins de l’església, cosa més normal quan es tractava d’una persona com ell (cristià vell i amb prestigi social), ja que el més normal era ser soterrat al fossar del costat. El fet que l’enterrament fora amb l’assistència de sis clergues demostra la “importància” del personatge.


Per saber la seua edat hem de recórrer a un altre document que no es troba a l’arxiu parroquial, sinó a l’Arxiu del Regne. Es tracta d’un document de l’11 d’agost de 1612 on apareix com a primer testimoni sobre el procés de repoblació de la vila de Betxí després de l’expulsió dels moriscos. En este document  és un dels quatre testimonis i comença presentant-nos a “Jaume Constantí notari habitant de la vila de Bechí de edat que dix ser de setanta-quatre anys. E qui jura”. També en el mateix document s’afirma que “lo que dix saber ell e per haver-ho vist y estar y habitar en dita vila per mes de cinquanta dos anys”. Fixem-nos que no diu haver nascut a Betxí sinó habitar-hi. Per tant, degué nàixer el 1538 i morí com hem vist el 1617. Visqué, doncs, 79 anys. Molts per a una persona d’aquella època, quan la mitjana d’edat era bastant més baixa.


Estigué maridat amb Catalina Roca amb qui tingué una llarga família com veurem en una propera publicació.


COMENTARIS

Per a comentar cal iniciar sessió

Comments
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page